I would like to introduce a recently started open source project designed for database migration. Why would we need such a tool when there are many database migration tools that exist? Let’s dive into details. We were asked to add some new features to a project which was made back in time. Upon entering the project we realized that the database structure was not designed very well, had complicated issues on tables. We decided to redesign the database structure and keep data as it was.
We looked at many tools to produce solution for this case, however, they did operate almost…


AzerbaijanPUG/Dev qrupu adından.

Yeni başlayanların ən çox anlamadığı və ya işləmə metodikasını başa düşmədiyi mövzulardan biridə python dilində class-ların @staticmethod və @classmethod dekoratorlarıdır. Dekoratorlar haqqında öz ana dilimizdə ətraflı bu linkdən oxuya bilərsiniz.

@staticmethod

Static metodlar class-ın nə obyektindən,nə onun property-lərindən nədəki metodlarından asılı olmayan sərbəst bir metoddur. Ümumilikdə statik metodlar class-ın obyektindən yox bir başa class-ın özündən asılıdır və obyektlərinin vəziyyətindən asılı olmur. Qısası class-ın heç bir törəməsindən asılı deyil. Static metodların class barədə hec bir anlayışı olmur, yalnız öz arqumentlərindən xəbəri olur. Static metodların işlənmə yerləri çoxda geniş olmasada məna baxımından class-ın gördüyü işə yaxın olan köməkçi metodları…

Tural Muradov

Software developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store